ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณกชกร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณน้ำทิพย์/คุณอรวรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *