ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *