ผู้รับผิดชอบ รายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
หัวข้อเทศนา : บทเรียนจากชีวิตของหญิงหม้ายกับเอลียาห์
“1 พงศ์กษัตริย์ 18”
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวิภาวัลย์/คุณสิชาณีย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม: คุณดิเรก/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *