ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2015

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณกชกร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณภูมินทร์/คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *