รายการวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรไม้กางเขน เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ที่อาคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่ห้อง Fellowship Hall
ประชุมคณะมัคนายก ที่อาคารสุเมธชั้น 3 เวลา 17.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *