ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :อ.จอห์นนี่ แมคคลีน
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *