ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณศศิรักษ์/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *