สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

สูจิบัตร 14 มิถุนายน 2015

國語部程序表二○一五年六月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 มิถุนายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนฤมล/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณวรรณนิสา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์เชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 150:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ในทางพระองค์ เป็นส่วนหนึ่ง เพียงผู้เดียว ข้ายอมทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 3:1-17”  คุณวรรณนิสา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา : บทเรียนชีวิตของทิโมธี & เอปาโฟรดิทัส “ฟิลิปปี 2:19-30” คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทหารของพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *