ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณณัฐฐิติชญา/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *