รายการวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015

นมัสการภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
นมัสการภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องเอนกประสงค์ชั้น 5
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน ที่ห้อง 31 เวลา 12.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *