ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร/คุณสุมล
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์
คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *