สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2015

สูจิบัตร 17 เมษายน 2016

國語部程序表二〇一六年四月 十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 เมษายน ค.ศ. 2016     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิลเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา เราขอนมัสการพระองค์ เราจะโมทนาพระคุณ พระบิดาในสวรรค์ ฉันเป็นที่รักยิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 16:12-15” คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา : เพ็นเทคศเต “กิจการ 2:1-13”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *