ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรีรัตน์/คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *