รายการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

รายการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016
ภาคภาษาไทย
รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.15 น. ที่ห้อง 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *