ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภูมินทร์/คุณณนนท์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร
คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *