รายการวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *