ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้เล่นดนตรี : คุณนภนันท์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร
คุณหยางเอินซิ่น คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *