ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์/คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *