วันพุธที่ 14 กันยายน โรม 8:38-39 “มั่นใจในความรักของพระเจ้า”

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต
หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้
หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก
หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Q1 มีสิ่งใดบ้างที่จะทำให้เราทั้งหลาย “ถูกตัดขาด” จากความรักของพระเจ้า?
Q2 ถ้าคุณกำลังสงสัยใน “ความรักของพระเจ้า” เพราะความผิดบาปที่มี เพราะปัญหาที่มากมาย เพราะความไม่สมบูรณ์ หรือจะด้วยสิ่งใดก็ตาม พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณ “มั่นใจในความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี สุภาษิต 19-21   2 โครินธ์ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *