หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศ และเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติ3.มัคนายกใหม่ 2 ท่าน คือ คุณสิริ และคุณอภิทาน ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญา และกำลังให้คณะมัคนายกในการทำงาน ผลักดันให้แผนงานต่างๆ ของคริสตจักรดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ และการประชุมวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.ค่ายคริสตจักรที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2018 อธิษฐานเผื่อกรรมการค่าย สถานที่ การเชิญวิทยากร การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณขวัญเนตร คุณพิม (ภรรยาคุณโจ) คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง การพักฟื้นของคุณแม่ของคุณชาญกิจ คุณกรรณิกา คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่ของคุณสมฤดี คุณน้าของคุณภัทรพร และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *