หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2022

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ปี 2022 คริสตจักรต้องการหนุนใจสมาชิกให้มีชีวิตที่เข้มแข็งและกล้าหาญ และพร้อมจะเดินหน้าไปกับพระเจ้า ส่งเสริมให้มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีการสามัคคีธรรม และการประกาศ โดยมีคำขวัญปีสำหรับปี 2022 ว่า “เสริมสร้าง เพิ่มสัมพันธ์ นำวิญญาณ”
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เพื่อควบคุมการระบาด การจัดหาวัคซีนและการฉีดเข็ม 3 สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมัคนายกทั้ง 2 คน ที่เข้ามาใหม่ในปีนี้ (คุณคังเหม่ยหราน และคุณจินตนาภรณ์) ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้กับทีมมัคนายก (คุณเทียนชัย คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ) ขอพระเจ้าทรงนำในการทำงานของมัคนายกในทุกๆ ด้าน
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้กลับมานมัสการที่โบสถ์อีกครั้งหนึ่ง อธิษฐานเผื่อสำหรับการนมัสการของภาคภาษาจีน-ไทย การสอนรวีฯ ในชั้นต่างๆ การถ่ายทอดทาง YouTube
5.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความสามารถในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2022
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณสุรีรัตน์ คุณเหอจื่อหวาย คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของ คุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *