หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่จะทำตามแผนงานที่วางไว้ในปี 2010 และสอดคล้องกับเป้าหมายของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
  2. โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Pslams” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และรู้จักพระเจ้าในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น
  3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะเป็นที่ที่ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล
  4. งานฟื้นฟูของคริสตจักร วันที่ 25 เมษายน ในหัวข้อ “หนึ่งเดียวกัน” อธิษฐานเผื่อวิทยากร อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ และคุณสุนทรีย์ในการเป็นผู้แปล ขอพระเจ้าทรงเทพระพรของพระองค์อย่างมากมายลงมาเหนือคริสตจักรของเรา
  5. การจัดเตรียมค่ายคริสตจักร “ร่วมรับใช้ / 同心事奉 / Serve as one” ที่จะจัดในวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. นี้ ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา อธิษฐานเผื่อวิทยากรทั้ง 4 ท่าน (อ.ยินดี จัง อ.แซมมิว ลี อ.วีระนุช วงศ์คงเดช และ อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร) รายการต่างๆ งบประมาณ และพี่น้องทุกท่านที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
  6. สถานการณ์ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดง อธิษฐานเผื่อสันติภาพ สติปัญญาในการจัดการปัญหาต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เผื่อผู้ที่บาดเจ็บ และครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมทั้งขอพระเจ้าเทความรักและสันติสุขของพระองค์ลงมาเหนือประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *