หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจ้า รักษาชีวิตแห่งการเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หนุนน้ำใจซึ่งกันและกันในทางของพระเจ้า และมุ่งสู่เพื่อบรรลุเป้าหมายของคริสตจักรปี 2012 คือ “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์”
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในเรื่องการจัดหาสถานที่นมัสการชั่วคราวในช่วงการที่มีการก่อสร้าง และในช่วงเวลานี้ที่เป็นการออกแบบก่อสร้างโดยละเอียด เพื่อจะนำเสนอให้ที่ประชุมผ่านมติอนุมัติก่อนที่จะยื่นแบบขอก่อสร้างกับทางราชการ และอธิษฐานเผื่อทีมสถาปนิก-วิศวกรในการออกแบบรายละเอียดของอาคาร ที่จะสามารถกำหนดวัสดุในส่วนต่างๆ ได้อย่างประหยัด และเหมาะกับการใช้งาน
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ในการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อการถวายทั้งภายในและการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 63 ล้าน
  4. ชั้นสอนภาษาจีนในวันเสาร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น. และวันอาทิตย์ 14.00-16.00 น. ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 19 คน (ไม่เป็นคริสเตียน 14 คน) อธิษฐานเผื่ออาจารย์ผู้สอน คือ คุณกรรณิกา คุณจ้าวเสี้ยวฉือ คุณวรีรัตน์ และเผื่อนักเรียนที่จะได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ผ่านชั้นเรียนภาษาจีนนี้
  5. คณะกรรมการจัดค่ายคริสตจักรที่จะมีขึ้นในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2012 เผื่อประธานคือ คุณวิทย์ และคณะกรรมการค่ายทุกๆ คน ในการจัดเตรียมค่าย ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมสถานที่ค่ายที่เหมาะสม เผื่อสมาชิกทุกคนที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายด้วยกัน เผื่อการเงินที่จะมีเพียงพอ เผื่อวิทยากรของค่าย คือ อ.โจเซฟ เจิน และที่สำคัญเผื่อชีวิตที่จะเติบโตไปด้วยกันผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่จะถูกกล่าวในค่ายครั้งนี้
  6. สุขภาพของผู้อาวุโส และพี่น้องที่เจ็บป่วย คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณสุมาลี คุณโจวเซินเม่า คุณเสริม คุณสุวรรณา คุณเหยาตี้หวา คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา และคุณตุ๋ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *