หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ แม้ว่าจะไม่มีน้ำหลากแล้วก็ตาม แต่มีน้ำท่วมขังที่รอการระบายอีกเป็นบริเวณกว้าง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน3.ผู้รับใช้เต็มเวลาและคณะมัคนายกในงานรับใช้ การดูแลคริสตจักรพระคุณ ทั้งด้านฝ่ายจิตวิญญาณ และการบริหารจัดการ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับมัคนายกทุกคน รวมทั้งอธิษฐานเผื่อการลงมติรับรองมัคนายกของคริสตจักร วาระปี 2017-2020
4.การติดตามงาน และการจัดการดูแลสถานที่ ในส่วนของการซ่อมแซมและเก็บงานที่ยังไม่เรียบร้อย และอธิษฐานเผื่อเรื่องพ่อบ้าน-แม่บ้านที่จะเข้ามาดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของคริสตจักร
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่ของคุณชนมน และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *