หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
3.คณะกรรมการมิชชั่นในการติดต่อทาบทามผู้ประกาศ และการมองหาสถานประกาศใหม่ เพื่อทำการประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปในที่ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง4.ค่ายคริสตจักรที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เผื่อประธานค่าย คือ คุณสิชาญ (ที) ในการเตรียมงาน การจัดทีมทำงานทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาจีน รวมถึงสมาชิกที่จะเตรียมตัว จัดเวลา ไปค่ายด้วยกัน
5.การสอนภาษาจีนระดับกลาง (Intermediate) เริ่มเสาร์ที่ 18 ก.พ. – 25 มี.ค. เวลา 13:30-15:00 โดยมีนักเรียนทั้งหมด 12 คน มีผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า 6 คน อธิษฐานเผื่อคุณกรรณิกาในการเตรียมสอน และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน รวมถึงโอกาสในการพูดคุย การเป็นพยานเรื่องของพระเจ้า
6.การสอนภาษาไทยพื้นฐานให้กับคนจีน ทุกวันอาทิตย์ โดยมีชั้นเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 13:30-15:00อธิษฐานเผื่อคุณจางเจียยุ่น คุณดวงพร และคุณ หลี่หวาเจิน ในการเตรียมสอน และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณชลลดา คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่ของคุณชนมน คุณสลินทิพย์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *