สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

สูจิบัตร 11 มิถุนายน 2017

國語部程序表二〇一七年六月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  11 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณสลินทิพย์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เกลียวเชือก อีกครั้ง ตลอดชีวิต อย่าลืมว่าพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“เอเฟซัส 6:10-20”  คุณวรรณนิสา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทหารของพระเยซูเจ้า”
เทศนา : “เดินทางรอบแรกของเปาโล I” “กิจการ 13:1-12” คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *