สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

สูจิบัตร 18 มิถุนายน 2017

國語部程序表二〇一七年六月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 18 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันได้วางใจในพระเจ้า เราพบพระเยซูคริสต์ พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า พระสิริ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 12:1-11” คุณสิชาณีญ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
เทศนา :  “ผลของพระวิญญาณ 4 – ความอดทน” “กาลาเทีย 5:22” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *