สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

สูจิบัตร 16 กรกฎาคม 2017

國語部程序表二〇一七年七月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  16 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณวรีรัตน์
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เปิดดวงตา พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา ผู้รับใช้ ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 4:4-14” คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา : “ผลของพระวิญญาณ 5 – ความกรุณา” “กาลาเทีย 5:22” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *