สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017

สูจิบัตร 27 สิงหาคม 2017

國語部程序表二〇一七年八月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  27 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณอภิรดี
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้ารับการไถ่ สรรเสริญพระเยซู ข้าขอนมัสการ จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กิจการ 14:1-28” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”
เทศนา :  “เดินทางรอบแรกของเปาโล III”“กิจการ 14:1-28”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :     “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”   (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *