สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017

สูจิบัตร 26 พฤศจิกายน 2017

國語部程序表二〇一七年十一月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ : “ยอห์น 4:23
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
นมัสการด้วยเพลง
:  “อธิษฐานก่อน”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าขอมอบถวาย”
นมัสการด้วยเพลง : “รักวิเศษ”
อ่านพระวจนะ “เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7-18” คุณชนมน
เทศนา : การปฏิบัติต่อทาส “เฉลยธรรมบัญญัติ 15:12-18” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *