สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

สูจิบัตร 25 กุมภาพันธ์ 2018

國語部程序表二〇一八年二月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอภิรดี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:  พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย วันแห่งการสรรเสริญ อยู่ในพระทัยพระองค์ จากวันนั้น
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยากอบ 2:1-13”  คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : “กำจัดความชั่วเสีย” “เฉลยธรรมบัญญัติ 17:1-13” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ทรงสมควร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)    
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *