สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

สูจิบัตร 25 มีนาคม 2018

國語部程序表二〇一八年三月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  25 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรรณนิสา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณอนาวิล เชิญชวนนมัสการ : “วิวรณ์ 7:9-12
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์ทรงสมควร จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อพยพ 1:1-22” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : “นงผดุงครรภ์ (ชิฟราห์ & ปูอาห์)”  “อพยพ 1:1-22” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *