สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

สูจิบัตร 1เมษายน 2018

國語部程序表 二〇一八年四月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  1 เมษายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เนนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจางเจียยุ่น
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสยุมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณหลิวหลินนมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ทรงอยู่
เชิญชวนนมัสการ : ยอห์น 12:23-24
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
พิธีบัพติศมา
:
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 20:24-31”  คุณดวงพร/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาจีน 榮耀歸於真神
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสยุมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Were You There; He Is Not Here
เทศนา : อีสเตอร์  “ยอห์น 20:24-31” อ.เนนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “วันหนึ่ง”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *