สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

สูจิบัตร 29 เมษายน 2018

國語部程序表二〇一八年四月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  29 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.สันติ แก้วเตชะ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ข้าผจญทุกสิ่ง ข้าจะรักและบูชา ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:1-11” คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ชิดกางเขน”
เทศนา : “แบบอย่างจากพระคริสต์” “ฟิลิปปี 2:1-11” อ.สันติ แก้วเตชะ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *