สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

สูจิบัตร 17 มิถุนายน 2018

國語部程序表二〇一八年六月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  17 มิถุนายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุรัชนี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเยซูเป็นที่รักของข้า พระเจ้าทรงเลี้ยงดู พระองค์ดี สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 54:1-17” คุณสิชาณีญ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : พระเจ้ายิ่งใหญ่”
เทศนา : “ชัครัค เมชาค และเอเบดเนโก”  “ดาเนียล 3:1-30” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าผจญทุกสิ่ง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *