สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

สูจิบัตร 19 สิงหาคม 2018

國語部程序表二〇一八年八月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  19 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนฤมล คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ชีวีเราอยู่ในพระองค์ ทุกๆ สิ่ง เป็นส่วนหนึ่ง เปิดดวงตา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “สดุดี 46:1-11” คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : กิจการของพระเจ้า”
เทศนา : “เปาโลเดินทางกลับมาที่เยรูซาเล็ม” “กิจการ 21:1-26” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *