สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021

สูจิบัตร 21 พฤศจิกายน 2021

國語部程序表二〇二一年十一月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณบุญญา นากดีใคร่ครวญพระวจนะ “สดุดี 143:8”
นมัสการด้วยเพลงสั้น ขอทรงสอน พระเจ้าดีต่อฉัน เสริมกำลังใหม่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 16:1-16” คุณอภิทาน
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณอภิทาน
ถวายเพลง“พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา “บทส่งท้าย I” “โรม 16:1-16” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ข้าผจญทุกสิ่ง”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *