สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

สูจิบัตร 28 พฤศจิกายน 2021

國語部程序表二〇二一年十一月廿八日 11-4-21

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณบุญญา นากดีใคร่ครวญพระวจนะ “เอเฟซัส 1:18”
นมัสการด้วยเพลงสั้นเมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้ายิ่งใหญ่ ตลอดชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “1 โครินธิ์ 6:12-20  คุณสิชาญ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิชาญ
ถวายเพลง“จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
เทศนา : “เสรีภาพ&ร่างกาย” “1 โครินธิ์ 6:12-20” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เพียงผู้เดียว”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *