สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

สูจิบัตร 12 ธันวาคม 2021

國語部程序表二〇二一年十二月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :  คุณบุญญา นากดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 150:6”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ รักวิเศษ ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 16:17-27”  คุณวิทย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน”
เทศนา : “บทส่งท้าย II” “โรม 16:17-27”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *