สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

สูจิบัตร 19 ธันวาคม 2021

國語部程序表二〇二一年十二月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  19 ธันวาคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน ลี / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“อิสยาห์ 40:28-31”
นมัสการด้วยเพลงสั้นเสริมกำลังใหม่ ขอเชิญท่านผู้วางใจ พระเยซูผู้งามเลิศ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “ลูกา 2:1-20”  คุณอภิทาน / อ.เหอจื้อผิง
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณอภิทาน / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”
เทศนา : “ความหมายของคริสตมาส” “ลูกา 2:1-20” อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “คริสตมาสเป็นเวลา”
คลิปวีดีโอการแสดง :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *