สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021

สูจิบับตร 26 ธันวาคม 2021

國語部程序表二〇二一年十二月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“มัทธิว 3:8”
นมัสการด้วยเพลงสั้นเชิญเถิดเจ้าข้า อิมมานูเอล เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1-8” คุณสิริ / อ.เหอจื้อผิง
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิริ / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา :  “ทบทวนอดีต มองไปในอนาคต”  “เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1-18” อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *