สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2011

สูจิบัตร 27 มี.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณปาริชาติ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณณิชา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงสมควร เรานำเสียงการสรรเสริญ ข้าขอนมัสการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน”
เทศนา
: การนมัสการ “สดุดี 104:33-34” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ร่างกายของฉันคือพระวิหาร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *