สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่  8 มกราคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล        
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “วิวรณ์ 21:3-4”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบิดาในสวรรค์ ตลอดชีวิต ขอตอบแทนพระคุณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “2 โครินธ์ 4:16-5:10”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา : “เราจึงไม่ย่อท้อ…”“2 โครินธ์ 4:16-5:10”
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :         “จิตใจข้าสุขสบาย”    
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *