สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 1 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ ผู้นำประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงรัตน์/คุณหลิวหวาจิง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียซ่ง
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอรวรรณ

อธิษฐาน : เผื่อ “กัมพูชา”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเยซูพระผู้ช่วย โฮซันนา ดอกไม้ทุ่งนา
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 23:1”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 10:7-18” คุณดวงรัตน์/คุณหลิวหวาจิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “เพิ่งจะรู้”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: “นี่มันอะไรกันเนี่ย…หา” (อพยพ 16:15) อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *