สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณกอบกาญจน์ ลี คุณกอมณี ชาวเมืองแมน                                                                                                     ใคร่ครวญพระวจนะ :สดุดี 65:3
นมัสการด้วยเพลงสั้น : อภัยเสมอ ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า พระเจ้าเที่ยงแท้ พระเยซูเป็นคำตอบ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :กิจการ 13:32-49         
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง”                         
เทศนา : “ธุรกิจคู่พันธกิจ อาชีพคู่การรับใช้”กิจการ 13:32-49คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”                     
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *