สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2012

สูจิบัติ 3 มิ.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 มิถุนายน ค.ศ. 2012  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น คุณวิทย์/คุณจางเจียยุ่น          
ผู้นำประชุม
: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชนมน/คุณอรวรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลี่ชิวลี่ คุณจางฟ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน

อธิษฐาน : เผื่อ “กรีซ”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด ซ่อนข้าไว้
พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ

ใคร่ครวญพระวจนะ
: “ยอห์น 15:19”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 4:10-20”  คุณชนมน/คุณอรวรรณ
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “Cross Medley”                                                    
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”
เทศนา
: “โลหิตของพระเยซูคริสต (ฮีบรู 9:11-14) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *