สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012

สูจิบัตร 25 พ.ย. 2012

國語部程序表 二○一二年十一月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์                
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เปลี่ยน จิตใจข้าสุขสบาย เริ่มให้ถูก
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 โครินธ์ 12:11-21”  คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เปลี่ยน”                                                
เทศนา
: ปัญหาที่น่าจะหาย…..นะ “2 โครินธ์ 12:11-21” อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รากฐานของคริสตจักรแท้”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *