สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

สูจิบัตร 30 ธันวาคม 2012

國語部程序表 二○一二年十二月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  30 ธันวาคม ค.ศ. 2012  เวลา :  9:30 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณเจียงเสี่ยวเหมย
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :   คุณจำเริญ/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ โฮซันนา
นับพระพร  จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า
พิธีบัพติศมา : อ.นนท์ชัย & อ.เหอจื้อผิง
เชิญชวนนมัสการ : สุภาษิต 23:26
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“สุภาษิต 23:12-26”  คุณพรรณี/คุณเจียงเสี่ยวเหมย
คณะนักร้องกลุ่มยูนนาน : Don’t Give Up
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : บทสนทนาที่น่าสนใจ “เอสเธอร์ 4:13-17” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “พระเจ้ายิ่งใหญ่”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *