สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013

สูจิบัตร 19 พฤษภาคม 2013

國語部程序表二○一三年五月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณา เชิญชวนนมัสการ : “มัทธิว 6:33”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า เราพบพระเยซูคริสต์ สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 6:1-4” คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ในเวลาของพระคริสต์”
เทศนา : การทำทาน “มัทธิว 6:1-4”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *