สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013

สูจิบัตร 2 มิถุนายน 2013

國語部程序表○一三年六月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี/คุณฉุงลี่หวา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบารมี เข้าเฝ้าพระเจ้า  ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “โรม 6:1-2”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “โรม 7:1-6”  คุณวันดี/คุณฉุงลี่หวา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Christ Is Able to Save”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา : “ธรรมบัญญัติ”  (มัทธิว 5:17-20) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *